नेपालमा जस्तापाताको मूल्य | Jasta pata price in Nepal

CGI Sheets (Jasta)

bima
S.noDetailsPrice
1.0.24 mm 6 ft.760
2.0.32 mm 9 ft.1,530
3.0.28 mm 8 ft.1,076
4.0.35 mm Plain 12 ft.2,304
5.0.28 mm 10 ft.1,371
6.0.28 mm 12 ft.1,593
7.0.35 mm Plain 8 ft.1,538
8.0.35 mm Plain 7 ft.1,397