नाम बाटनै थाहा हुन्छ मान्छेको स्वभाव।

जोतिस शास्त्रले जिबन्को हरेक पक्ष को को ओबारेमा कुरा गारेको हुन्छ।जसरी एउटा doctor ले बिरमी को आन्खा बात blood report बात यो रोग लगेको भनेर…

View More नाम बाटनै थाहा हुन्छ मान्छेको स्वभाव।