भूमि खन्दाको समयमा दीमक, अजिंगर निक्लिए भने त्यो भूमि निवास योग्य हुँदैन ।

बृहद्वास्तुमालाका अनुसार खाते यदाश्मा लभते हिरण्यं तथेष्टकायां च समृद्धिरत्र । द्रव्यं च रम्याणि सुखानि धत्ते ताम्रादिधातुर्यदि तत्रवृद्धिः ।। पिपीलिकाषोेडशपक्षनिद्रा भवन्ति चेत्तत्र वसेन्न कर्ता । तुषास्थिचीराणि…

View More भूमि खन्दाको समयमा दीमक, अजिंगर निक्लिए भने त्यो भूमि निवास योग्य हुँदैन ।