विदेशको  सीप स्वदेशमा रोजगारी

लमही नगर पालिका– ११ निवासी भर तमणि महर ा १९ वर्षकै  उमे र मा वै दे शिक र ो जगार ीका लागि विदे श जानुभयो  । उहा“ले  कतार मा १६ वर्ष बिताउनुभयो  । यो  समयमा उहा“ले  विदे शी भूमिमा निकै  संघर्ष गर्नुप¥यो  । शुरुमा घर  बनाउने  श्रमिकको  रुपमा काम गर्नुभएका उहा“ पछि सीप सिके र  घर  बनाउने  डिजाइनर  ह“ुदै  आल्मुनियमको  काम गर्ने  दक्ष ब्यक्ति बन्नुभयो  ।
अहिले  उहा“ स् वदे श फर्किनु भएको  छ । ‘लामो  समय विदे शमा बिताए“ । त्यहा“ सिके को  सीपले  अब स् वदे शमै  से वा गर्ने  लक्षका साथ अघि बढे को  छु’–उहा“ले  भन्नुभयो – ‘लमहीमा दे उखुर ी स् िटल आल्मुनियम उद्यो ग सञ्चालन गर े का छौ ं ।’ उहा“ मात्र हो इन, वै दे शिक र ो जगार ीमा गएर  फर्किएका उहा“स“गै  दुई युवा पनि सो ही काममा संलग्न छन् । १६ वर्ष कतार मा बिताउनु भएका भर तमणि महर ा, तीन वर्ष मले शियामा बस् नु भएका लमही नगर पालिका– ११ निवासी सविन गौ तम र  कतार मा आठ वर्ष बिताउनु भएका गढवा–२ निवासी एचवी चौ धर ी विदे श नगई स् वदे शमै  उद्यो ग खो ले र  काम गर्न थाल्नुभएको  हो  ।
विदे शमा सिके को  सीप आफ्नै  गाउ“ठाउ“मा प्रयो ग गर ी से वा प्रवाह गनेर्  लक्षका साथ आफूहरु अघि बढे को  महर ाले  बताउनुभयो  । ‘दुई चार  रुपै या“ नह“ुदा कमाउन विदे श हि“डियो  । मे र ो  उमे र मा विदे श जाने हरु धे र ै  छन् । स् वदे शमा काम नहु“दा त्यस् ता धे र ै  युवा वै दे शिक र ो जगार ीमा जाने  गर े का
छन् । स् वदे श फर्किएर  ब्यवसाय थाले र  विदे श जाने  दुई चार जना युवालाई पनि स् वदे शमै  र ो जगार ी दिन सक्ने  लक्ष पहिले दे खि नै  र ाखे को  थिए“’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘उद्यो गमा अहिले  युवाहरुले  र ो जगार ी पाइर हे का छन् ।’ विदे शबाट फर्किएका आठजना युवालाई उद्यो गमा र ो जगार ी दिइएको  छ ।
महर ाले  विदे शमा बस् दा शुरुमा बिल्डिंग कन्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्नुभयो  । त्यसपछि से न्ट्रिङ कार्पे न्टर मा चार  वर्ष, असिस् टे न्ट फो र मे न स“गै  जर्नल फो र मे न भएर  काम गर्दासम्म पुर ातात्विक भवनको  महत्वलाई बचाई र ाख्ने  गर ी नयॉ संर चना बनाउने सम्मको  प्रो जे क्टसमे त चलाउन सफल हुनुभयो  । विदे शमा सिके को  सीपलाई स् वदे शमा लगाउने  यो जनाहरु उद्यो ग सञ्चालन गर े र  अघि बढे को  र  भविष्यमा धे र ै  काम गर्ने  लक्ष उहा“स‘“ग छ ।
घर को  को ठा पार्टिसन गर्ने , आल्मुनियमको  झ्याल, ढो का, र े लिङ बनाउने  काम उद्यो गले  गर्दै  आएको  छ । दे उखुर ीमा आल्मुनियम र  सीसाको  काम गर्ने  दक्ष ब्यक्तिको  अभाव छ । बुटवल र ने पालगञ्जबाट आएर  काम गर्ने हरु छन् । तर  उनीहरुले  गर्ने  काममा गुणस् तर ीयता कम हुने , बिग्रियो  भने  समयमा मर्मत नगर्ने  समस् या छ । त्यस् ताखालको  समस् या हुन नदिन आफ्नै  ठाउ‘“मा से वा गर्न उद्यो ग खो ले को  जानकार ी उहा“ले  दिनुभयो  ।

http://nayayougbodh.com

@aamboweblinks Learn English with shopping sentences May I pay with credit card ? #english #shopping #shoppingenglish #normalenglishshopping ♬ original sound - aamboweblinks