भूमि खन्दाको समयमा दीमक, अजिंगर निक्लिए भने त्यो भूमि निवास योग्य हुँदैन ।

बृहद्वास्तुमालाका अनुसार
खाते यदाश्मा लभते हिरण्यं तथेष्टकायां च समृद्धिरत्र ।
द्रव्यं च रम्याणि सुखानि धत्ते ताम्रादिधातुर्यदि तत्रवृद्धिः ।।
पिपीलिकाषोेडशपक्षनिद्रा भवन्ति चेत्तत्र वसेन्न कर्ता ।
तुषास्थिचीराणि तथैव भस्मान्यण्डानि सर्पा मरणप्रदाः स्युः ।।
वराटिका दुःखकलिप्रदात्री कार्पास एवाति ददाति दुःखम् ।
काष्ठं प्रदग्धं त्वतिरोगभीतिर्भवेत्कलिः खर्परदर्शनेन ।।
लोहेन कर्तुर्मरणं निगद्यं विचार्य वास्तु प्रदिशन्ति धीराः ।।
अर्थात्
१. भूमि खन्दाको समयमा दीमक, अजिंगर निक्लिए भने त्यो भूमि निवास योग्य हुँदैन ।
२. भूमि खन्दा कौडी निक्लियो भने दुःख वा झगडा हुन्छ ।
३. भुस, हड्डी, कपास (वस्त्र) भस्म (राख) वा साँप निक्लियो भने घर निर्माण कर्ताको मृत्यु हुन्छ ।
४. जलेको काठ निक्लियो भने रोगकारक हुन्छ, खप्पर निक्लियो भने कलह र फलाम निक्लियो भने गृहपतिको मृत्यु हुन्छ ।
५. यदि ढुंगा भेटियो भने स्वर्ण लाभ (धन), ईंटा हुँदा धन र समृद्धि, द्रव्यबाट सुख र ताम्रादि धातुबाट सबै प्रकारको वृद्धि हुने हुन्छ ।

@aamboweblinks Learn English with shopping sentences May I pay with credit card ? #english #shopping #shoppingenglish #normalenglishshopping ♬ original sound - aamboweblinks