land measurement

जग्गा मापन – देशभर फरक फरक इकाईहरु हेर्नुहोस् कुन इकाईको जग्गा कति हुन्छ

के तपाइलाई थाहा छ, एक बिघा जमिन भनेको कति आना हो? अथवा एक रोपनीमा कति आना हुन्छ?
 
स्थानपिच्छे जमिनको क्षेत्रफल नाप्ने तरिका वा इकाई फरक हुन सक्छ । नेपालमा प्रायः जग्गाको क्षेत्रफल तराईमा एउटा र पहाडी भेगमा अर्को मानक इकाईमा नाप्ने गरिन्छ । तराईमा क्रमशः कनुवा, धुर, कठ्ठा र बिघामा जग्गा नापिन्छ । त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा दाम, पैसा, आना र रोपनी जग्गा मापन गरिने आधारभूत इकाईको रूपमा चलिआएका छन् ।
 
1 Bigha (बिघा) = 20 Kattha (कठ्ठा)
1 Bigha (बिघा) = 6772.63 m²
1 Bigha (बिघा) = 72900 sq.ft.
1 Bigha (बिघा) = 13.31 Ropani
1 Kattha (कठ्ठा) = 20 Dhur (धुर)
1 Kattha (कठ्ठा) = 338.63 m²
1 Kattha (कठ्ठा) = 3645 sq.ft.
1 Dhur (धुर) = 16.93 m²
1 Dhur (धुर) = 182.25 sq.ft.
1 Ropani (रोपनी)= 16 aana (आना)
1 Ropani (रोपनी)= 64 Paisa (पैसा)
1 Ropani (रोपनी)= 508.72 m²
1 Ropani (रोपनी)= 5476 sq.ft.
1 Ropani (रोपनी)= 256 Daam (दाम)
1 Ropani = 4 Matomuri
1 Khetmuri = 25 Ropani
1 Aana (आना)= 4 Paisa (पैसा)
1 Aana (आना)= 31.80 m²
1 Aana (आना) = 342.25 sq. ft.
1 Aana (आना) = 16 Daam (दाम)
1 Paisa (पैसा) = 4 Daam (दाम)
1 Paisa (पैसा) = 7.95 m²
1 Paisa (पैसा) = 85.56 sq. ft.
1 Daam (दाम) = 1.99 m²
1 Daam (दाम) = 21.39 sq. ft.
1 Haath = 1.5 ft.
 
 
जग्गाको कुन इकाईको वास्तविक मापन कति हुन्छ ?

१ बिघा

२० कठ्ठा

६७७२.६३ ब.मि.

७२९०० ब.फि.

१३.३१ रोपनी

१ कठ्ठा

२० धुर

३३८.६३ ब.मि.

३६४५ ब.फि.

१०.६५ अाना

१ धुर

२० कनुवा

१६.९३ ब.मि.

१८२.२५ ब.फि.

२.१३ पैसा

१ कनुवा

 ९.११ ब.मि.

०.८५ ब.फि

१ रोपनी

१६ आना

५०८.७२ ब.मि.

५४७६ ब.फि.

६४ पैसा र २५६ दाम

१ आना

४ पैसा

३१.८० ब.मि.

३४२.२५ ब.फि.

४ दाम

१ पैसा

४ दाम

७.९५ ब.मि.

८५.५६ ब.फि.

१ दाम

१.९९ ब.मि.

२१.३९ ब.फि.

१ हेक्टर

 १०७६३४.५४ ब.मि.

१०००० ब.फि.

१ रोपनी = १.५०२३ कठ्ठा            १ बिघा = १३.३१२६ रोपनी १ धुर = २.१२९६ पैसा     १ आना = १.८७७७ धुर

Nepali typing

१ हेक्टर = २.४७११ एकर            १ कठ्ठा = १०.६५ अाना

    इकाई     वर्गफिट     वर्गमिटर
    १ दाम     २१.३९     १.९९
    १ पैसा (४ दाम)     ८५.५६     ७.९५
    १ अाना (४ पैसा)     ३४२.२५     ३१.७९
    १ राेपनी (१६ अाना)     ५४७६     ५०८.७४
    इकाई     वर्गफिट     वर्गमिटर
   १ वर्ग यार्ड    ९    ०.८३६१
   १ कुनुवा    ९.११    ०.८५
   १ धुर (२० कुनुवा)     १८२.२५     १६.९३
   १ कठ्ठा (२० धुर)     ३६४५     ३३८.६३
   १ बिघा (२० कठ्ठा)     ७२९००     ६७७२.६३
   १ एकर     ४३५६०     ४०४६.८६
    १ हेक्टर     १०७६३४.५४     १००००

@aamboweblinks Learn English with shopping sentences May I pay with credit card ? #english #shopping #shoppingenglish #normalenglishshopping ♬ original sound - aamboweblinks