corona symptoms

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) लक्षणहरू

यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

ज्वरो आउने (१००.४°F भन्दा माथि)

खोकी लाग्ने

श्वास प्रसास मा अथ्याधिक समस्या

SYMPTOMSCOVID-19COMMON COLDFLUALLERGIES
FevercommonRarecommonSometimes
Dry coughcommonMIldcommonSometimes
Shortness of breathcommonNoNoCommon
Headachesometimesrarecommonsometimes
Aches and painssometimescommoncommonno
Sore throatsometimescommoncommonno
Fatiguesometimessometimescommonsometimes
Diarrheararenosometimesno
Runny noserarecommonsometimescommon
Sneezingnocommonnocommon

source: https://covid19.mohp.gov.np/#/about